Logo White Signature Event Catering

ISS Global Privacyverklaring

Wij leggen ons toe op de bescherming van uw privacy en we verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze ISS Global Privacyverklaring (hierna te noemen “privacyverklaring”) en onze verplichtingen onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of toepasbare lokale gegevensbeschermingsregels. Deze privacyverklaring geldt voor de ISS-bedrijvengroep als vermeld in ons geconsolideerde Group Annual Report, waaronder ISS BELUX bedrijven, zijnde op datum van deze verklaring : ISS Facility Services NV, ISS Catering NV, ISS Reception & Support Services NV, ISS Facility Services SA (Luxembourg) and ISS Luxintérim SARL (Luxembourg).

Persoonsgegevens betekent informatie betreffende een geïdentificeerd of te identificeren natuurlijk persoon (“gegevenssubject”), zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Speciale categorieën persoonsgegevens worden gebruikt voor het beschrijven van een subset van persoonsgegevens. Die worden gezien als gevoeliger,en kunnen informatie omvatten als ras, etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheidsinformatie en lidmaatschap van een vakbond. 

We verzamelen persoonsgegevens omtrent onze werknemers, potentiële werknemers (dat wil zeggen sollicitanten), klanten, leveranciers, vertegenwoordigers van klanten en leveranciers, investeerders/aandeelhouders, andere belanghebbenden en gebruikers van onze websites. Zie betreffende de verzameling van persoonsgegevens onder ons klokkenluiderssysteem (“Speak-Up-systeem”) paragraaf 3 van deze privacyverklaring.

De soorten persoonsgegevens die we kunnen vragen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), aan uw bedrijf gerelateerde informatie, foto’s, video’s en identifcatiedocumenten.

We verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Talentmanagement (bijv. om mogelijke kandidaten te selecteren, werknemers te werven en trainen, enz.)
 • Administratie (bijv. werknemersadminstratie, onderhoud van aandelenregisters, enz.)
 • Communicatie (bijv. met investeerders/aandeelhouders, bestaande en potentiële klanten, andere belanghebbenden, enz.)
 • Levering van onze diensten (bijv. voor het mogelijk maken van transacties, analyse en optimalisatie van activiteiten, promoten van onze aanbiedingen, afhandelen van klachten, beheren van contractuele relaties, enz.)
 • Verkoop van services en producten (bijv. voor het mogelijk maken van transacties, het analyseren van markten, het analyseren en optimaliseren van onze toeleverketen, het beheren van contractuele relaties, enz.)
 • Bewaken van het gebruik van onze systemen en websites (bijv. Voor het zorgen voor beveiligd en goedgekeurd gebruik, voor het analyseren en personaliseren van de gebruikerservaring,enz.)

Het door ons verwerken van uw persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden is gebaseerd op onze legitieme belangen, inclusief en zonder beperking onze legitieme belangen om werknemers aan te trekken, te selecteren en te beheren, betrouwbare en relevante informatie te verspreiden en ons bedrijf te ontwikkelen. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. In bepaalde situaties kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van uw toestemming.

We behouden het recht om mogelijk informatie of services in te houden als we u niet kunnen identificeren op basis van de verstrekte informatie. Dit kan daarom, hoewel het uw recht is ons de gevraagde informatie niet te verstrekken, onze mogelijkheid om uw van dienst te zijn, beperken.

In lijn met de Waarden en Gedragscode van ISS, kan over de bedrijfsintegriteit van ISS niet onderhandeld worden.  Onze bedrijfsvoering gebeurt in overeenstemming met de wet en hoge ethische normen. Daarom hebben we een klokkenluiderssysteem opgesteld met de naam ‘Speak-Up-system’, waaronder we ook uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Zie ons Speak-Up-beleid op https://www.be.issworld.com/nl-be/about/contact/speak-up voor meer informatie over dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief en zonder beperking informatie over soorten persoonsgegevens die verwerkt worden, doeleinden voor verwerking, rechten van gegevenssubjecten, enz. 

Normaal gesproken verzamelen we persoonlijke gegevens rechtstreeks via uzelf (tenzij u ons toestemming geeft om die data via derden te verkrijgen). We verzamelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt via uw gebruik van onze website, sociale media, tijdens telefoongesprekken met onze vertegenwoordigers, als we u diensten leveren en op formulieren of andere correspondentie door u ingevuld.

Als we persoonsgegevens over u ontvangen die we niet gevraagd hebben en die niet relevant zijn voor het verwerken van de activiteiten in kwestie, dan verwijderen we deze gegevens of anonimiseren we ze permanent, tenzij anderszins wettelijk vereist.

Als u onze website bezoekt en toestemming geeft voor het gebruik van cookies, dan wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst. Dit is een klein stukje informatie dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en dat ons vertelt dat onze website geopend is op uw apparaat. Aan de hand van de cookie kunnen we u niet rechtstreeks identificeren. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u uw browser instellen op het weigeren van cookies. Als u instemt met ons gebruik van cookies op onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met betrekking tot hoe u onze website gebruikt en we gebruiken cookies om gegevens van onze website te verzamelen voor het doel en gebaseerd op ons legitieme belang om ons inzicht te verschaffen in welke van onze pagina’s het populairst zijn en wanneer de piektijden van gebruik zijn, samen met informatie over Internet Protocol (IP)-adressen, verwijzende websiteadressen, applicatie-activiteitenlogboeken en foutlogboeken waarmee wij de content en navigatie van onze website eenvoudiger kunnen maken. 

ISS maakt gebruik van Google Analytics of vergelijkbare middelen voor het vergaren van trendinformatie over gebruikersinteracties met onze website, voor systeemadministratiedoeleinden en om problemen te identificeren en onze website te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van first-party cookies om te rapporteren over gebruikersinteracties. Deze cookies worden gebruikt voor het opslaan van informatie, zoals op welk tijdstip het bezoek plaatsvond, of de bezoeker de site al eerder bezocht heeft en welke site de bezoeker verwezen heeft naar de webpagina. Ga voor meer informatie over Google Analytics en voor links naar het privacybeleid van Google en om u uit te schrijven voor Google Analytics naar https://support.google.com/analytics en lees de paragraaf over gegevensprivacy en beveiliging.   

Er worden op uw apparaat geen door ISS beheerde cookies geplaatst als u daarvoor geen toestemming geeft. Een uitzondering op deze regel zijn de cookies die nodig zijn voor de kernfunctionaliteit van de website. U kunt een instelling in de browser kiezen die het bewaren van cookies toestaat op voorwaarde van toestemming. Als u alleen de cookies van ISS wilt accepteren, maar niet de cookies van onze leveranciers en partners, dan kunt u de instelling “Cookies van derden blokkeren” selecteren in uw browser. Over het algemeen is er via de functie Help een weergave in de menulijst van de webbrowser waarin staat hoe u nieuwe cookies moet weigeren en al ontvangen cookies moet uitschakelen. Lees hier gedetailleerde instructies over het verwijderen van cookies: 

Cookies verwijderen in Internet Explorer 
Cookies verwijderen in Google Chrome 
Cookies verwijderen in Safari 
Cookies verwijderen in Mozilla Firefox 

Onze websites kan links bevatten naar websites van derden. Let erop dat de voorwaarden van deze ISS Global privacyverklaring niet van toepassing zijn op externe websites. Als u wilt weten hoe externe partijen omgaan met uw persoonsgegevens, moet u contact opnemen met die partijen en hun privacyverklaring inzien. 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden om redenen als vermeld in paragraaf 2 hierboven. Onder dergelijke derden vallen: Andere rechtspersonen, agenten, externe adviseurs, onze externe serviceleveranciers en contractanten (zoals een postbezorger, commercieel agent of ondersteuningsdienst), overheidsinstellingen waaronder wetshandhavings- en regelgevende instellingen en instellingen voor het oplossen van geschillen (of andere instelling waarvoor overdracht wettelijk of door een rechtbank verplicht is) en iedere andere persoon of entiteit aan wie overdracht door u goedgekeurd is. 

Als wij uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die persoonsgegevens verwerkt namens ons, dan ondernemen we alle redelijke stappen om te zorgen dat een dergelijke derde partij de juiste technische en organisatorische maatregelen treft en gehouden is aan geheimhoudings- en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. De mogelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke vereisten. Dit betekent dat een dergelijke overdracht beveiligd is door middel van gegevensverwerkingsovereenkomsten om te zorgen dat persoonsgegevens niet verwerkt worden voor doeleinden anders dan waarvoor duidelijk vermeld, en om te zorgen dat onze derde partijen voldoende beveiligingsstandaards onderhouden om uw persoonsgegevens te beschermen.

We dragen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming niet over aan externe organisaties die zich buiten het land bevinden waarin we uw informatie ontvangen hebben (als van toepassing), met uitzondering van als hieronder vermeld of waar overdracht op andere wijze goedgekeurd of wettelijk of door een rechtbank verplicht is. 

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen binnen de ISS Group, en naar onze activiteiten of contractanten die buiten de EU/EER gevestigd zijn. Een dergelijke overdracht verandert echter niets aan onze toewijding om uw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te beschermen. 

Als uw persoonsgegevens buiten de EU/EER overgedragen worden, dan zorgt ISS voor een voldoende niveau van beveiliging door over te dragen naar landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als land met voldoende beveiligingsniveau, of door een passende overeenkomst aan te gaan tussen ISS en de entiteit buiten de EU/EER die de gegevens ontvangt. 

ISS kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en producten, of diensten en producten geleverd door derden, als relevant voor u. Met uw specifieke toestemming kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan dergelijke externe organisaties voor specifieke marketingdoeleinden.

Op basis van de aard van onze zakelijke relatie kan het zijn dat we u willen gebruiken als referentie als we ons bedrijf onder de aandacht van anderen willen brengen. In dergelijke gevallen vragen we om uw specifieke toestemming en maken we alleen persoonsgegevens bekend in de mate waarin we daarvoor uw toestemming hebben.

U kunt op ieder moment vragen om niet meer benaderd te worden over producten of diensten en om uw gegevens niet over te dragen aan anderen voor dat doel door contact met ons op te nemen of, waar van toepassing, te klikken op de knop “uitschrijven” in onze e-mailberichten.

We slaan uw persoonsgegevens op in papieren bestanden en/of elektrische bestanden en registers. We hebben beveiligingsmaatregelen opgesteld, zoals wettelijk verplicht, om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen misbruik, onderschepping, verlies, onbevoegde toegang, aanpassing of bekendmaking. ISS heeft een aantal technische beveiligingsmaatregelen opgesteld. Hieronder vallen een reeks systemen en communicatiebeveiligingsmaatregelen, alsmede de beveiligde opslag van papieren documenten en het gebruik van codering. Daarnaast is toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot degenen die toegang nodig hebben om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. 

We bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd dat het verplicht is voor het doel waarvoor we de gegevens verwerken, en in overeenstemming met onze groepsstandaard over bewaren en verwijderen. 

Als u werknemer bent van ISS, dan bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een periode tot vijf (5) jaar na beëindigen van de arbeidsrelatie of gedurende langere periode als dat wettelijk vereist is. 

Als u sollicitant bent, dan bewaren we uw persoonsgegevens voor toekomstige wervingsdoeleinden in overeenstemming met uw toestemming. Voor het geval er een mogelijk geschil ontstaat met betrekking tot het aanwervingsproces, dan kunnen uw persoonsgegevens tot zes (6) maanden na afronding van het wervingsproces bewaard worden. 

Als u investeerder of aandeelhouder bent, dan bewaren we uw persoonsgegevens zo lang u investeerder of aandeelhouder bent en, indien relevant voor specifieke bedrijfsdocumenten, zolang ISS als bedrijf bestaat. 

Als uw persoonsgegevens onderdeel zijn van financiële dossiers, dan bewaren we uw persoonsgegevens in het algemeen vijf (5) jaar vanaf het einde van het financiële jaar waartoe de financiële dossiers behoren, of gedurende een dergelijke langere periode als vereist in toepasbare regels. 

Als u toestemming gegeven heeft voor het ontvangen van direct marketing via elektronische middelen, dan moeten we uw persoonsgegevens tot twee (2) jaar nadat u uw toestemming heeft ingetrokken bewaren om te voldoen aan naleving van toepasbare regels omtrent spam. 

Als u gebruiker bent van onze websites, zie dan de bewaarperiode voor cookies hierboven. 

Als u bestaande of potentiële klant of leverancier bent, dan bewaren we uw persoonsgegevens in het algemeen gedurende een periode van vijf (5) jaar na onze laatste interactie met u. 

We ondernemen redelijke stappen om alle persoonsgegevens te wissen of permanent te anonimiseren nadat deze niet langer gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

We ondernemen redelijke stappen om te zorgen dat u uw gegevensbeschermingsrechten kunt uitoefenen. Tenzij anders vermeld in specifieke gegevensbeschermingswetten, heeft u de volgende rechten: 

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en de ontvangst van een kopie daarvan. U heeft ook het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die we verwerken en het recht op verwijderen. U mag bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, of u kunt ons verzoeken de verwerking te beperken. Daarnaast kunt u in sommige gevallen een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen in een gestructureerde, veelgebruikte en door een machine leesbare indeling en u heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere beheerder (gegevensportabiliteit). Als de verwerking van uw persoonsgegevens volledig gebaseerd is op uw toestemming, dan mag u uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Let erop dat dit niet van invloed is op onze verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming. 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, neemt u dan schriftelijk contact op met

 • onze Group Data Protection Officer
  •  Adres: Group Data Protection Officer, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Denmark 
  •  E-mail: dpo@group.issworld.com

 

 

 

 

 

 

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten. Er kunnen echter wel kosten in rekening gebracht worden voor aanvullende kopieën van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten. 

Voordat we reageren op een verzoek van een gegevenssubject, moeten we de identiteit van dit gegevenssubject vaststellen. Daarom moet een verzoek van een gegevenssubject aangevuld worden met relevante informatie die ISS nodig heeft om u te identificeren en uw verzoek te verwerken. Waar relevant ondernemen we de nodige stappen om te zorgen dat de persoonsgegevens gecorrigeerd of gewist worden, stellen wij u op de hoogte van de correctie/verwijdering, en stellen we andere ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte waar we verplicht zijn dit te doen in naleving van toepasbare gegevensbeschermingsregels. 

Er kunnen situaties zijn waarin we een verzoek tot correctie of verwijdering moeten weigeren. In dergelijke gevallen kunt u verzoeken dat wij een verklaring bij de persoonsgegevens voegen die u wilde laten corrigeren of verwijderen. 

We verwerken uw verzoek en reageren er zonder onnodige vertraging op en in ieder geval binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek, tenzij we het recht hebben de reactieperiode te verlengen conform toepasbare gegevensbeschermingswetten. In het geval van een verlenging stellen wij u hiervan op de hoogte, samen met de reden voor de vertraging. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, ontvangt u van ons een schriftelijke verklaring, alsmede de details van uw verdere opties als u niet tevreden bent met ons antwoord. 

U mag anoniem contact met ons opnemen. Maar als u ervoor kiest anoniem te blijven, zijn onze mogelijkheden om u te voorzien van de services of informatie die u aanvraagt, beperkt.

Als u een klacht wilt indienen, neemt u dan contact op met ons BeLux Data Protection Committee

U kunt eveneens contact opnemen met onze Group Data Protection Officer:

 • Tel.: +45 38 17 62 01
 • Adres: De Data Protection Officer, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Denemarken
 • E-mail : dpo@group.issworld.com

We doen ons best om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Als u niet tevreden bent met de reactie op uw klacht, kunt u uw klacht verwijzen naar de lokale gegevensbeschermingsautoriteit:

Voor België:
Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor Luxembourg :
Commission Nationale pour la protection des données

 • Tel.: (+352) 26 10 60 -1
 • Adres: 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg
 • Website: https://cnpd.public.lu/

Voor meer informatie over privacy in het algemeen gaat u naar de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ of de website van de Luxemburgische Privacy Commissie via https://cnpd.public.lu.

We kunnen onze privacyverklaring en de manier waarop we persoonsgegevens van tijd tot tijd bijwerken, aanpassen of herzien. We plaatsen de bijgewerkte privacyverklaring op onze website op https://www.be.issworld.com/ and https://www.lu.issworld.com/. Alle herziene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van plaatsing.